مشخصات متقاضی

کشور مورد نظر برای مهاجرت

سابقه مدیریت

شما هرگز مدیر کسب و کار خود بوده اید؟
لطفا طول دوران مدیریت، نام کسب و کار و تعداد زیردستان را مشخص کنید.

دارایی

زبان انگلیسی

زبان فرانسه

 اطلاعات تماس